10.09.2019

Hyödynnä markkinoinnin raportoinnin automaattiset dashboardit

Tommi Salenius

Digitaalisen markkinoinnin asiantuntija, jota ajaa eteenpäin jatkuva uteliaisuus oppia uutta.

Tyypillinen haaste markkinoinnin ammattilaisten keskuudessa on seuraava: jos automatisoi työtehtävänsä, pitääkö itselleen pyytää korvaavia työtehtäviä vai saako vain nauttia automatisoidun työn hedelmistä?

Kasvun saavuttamiseksi ja kilpailutilanteessa pärjäämiseksi toistuvien työtehtävien automatisointi on olennaista. Markkinoinnin mittarien raportointi voi olla työlästä, jolloin sen automatisointi vapauttaa aikaa näkemystä vaativaan työhön, kuten datan analysointiin ja optimointiin.

Markkinoinnin kolme raporttityyppiä

Digimarkkinoinnin raportoinnissa ja analysoinnissa on olemassa monia erilaisia tarpeita. Osaan näistä tarpeista pystytään vastaamaan automatisoidulla raportoinnilla. Toisaalta osa raportoinneista vaatii kuitenkin yksityiskohtaista analysointia, jolloin se ei voi olla täysin automatisoitua. Raportit voidaan jaotella kolmeen tasoon:

 1. Ad hoc -analyysi

Esimerkki: tarpeen käyttää mainoskampanjoiden analysointiin viikkotasolla, jos kampanjan tulokset yllättäen muuttuvat.
Automatisaation taso: haastava automatisoida, koska tutkimuskysymykset vaihtelevat tilanteen mukaan.

Ad hoc -analyysit rakennetaan mahdollisesti äkilliseen tarpeeseen, ja ne voivat olla hyvinkin vaihtelevia. Tämä tekee automatisoinnin hankalaksi. Hyviä esimerkkejä ad hoc -analyyseista ovat mainosten suorituskykyä kuvaavat analyysit ja hakusana-analyysit.

2. Yhteenvetoraportti

Esimerkki: markkinoinnin yhteenvetoraportit summaavat esimerkiksi kuukausitasolla markkinoinnin panostukset.
Automatisaation taso: datan kerääminen voidaan automatisoida, sen tulkintaa ei.

Hyviä esimerkkejä yhteenvetoraporteista ovat yksittäiset kampanjaraportit sekä kuukausi-  tai kvartaaliraportit.

3. Insight-raportit

Esimerkki: tarjoavat strategista päätöksentekoa tukevaa informaatiota esimerkiksi eri kanavien roolista
Automatisaation taso: haastava automatisoida, koska tutkimuskysymykset vaihtelevat tilanteen mukaan


Insight-raportit luodaan osaltaan tiettyihin tarpeisiin. Tällaisia tarpeen mukaan luotuja raportteja ovat muun muassa vuotuiset markkinointikatsaukset, tuotetason suoritusraportit ja vuotuiset kanavatason raportit.

Nopeatempoisessa markkinoinnin ja mainonnan maailmassa on selkeä tarve reaaliaikaiselle raportoinnille, jonka mahdollistamana sekä toimistot että asiakkaat voivat seurata kampanjoiden toteutumista reaaliajassa. Yhtenäinen ja reaaliaikainen raportointi lisää markkinoinnin läpinäkyvyyttä, jolloin myös mahdollisiin virheisiin päästään tarttumaan välittömästi.

Markkinoinnin raportointityökalut vertailussa: Google Data Studio, Klipfolio ja Tableau

Raportoinnin työkalut ovat käytännöllisiä, kun datalähteitä, mainonnan kanavia ja mainoskampanjoita on useita. Eri lähteiden tulkinta erillisissä ohjelmissa vie paljon aikaa ja vaikeuttaa kokonaiskuvan hahmottamista. Sen sijaan usean eri lähteen datan visualisointi yhdessä ja samassa dashboardissa nopeuttaa kokonaiskuvan hahmottamista ja tulkintaa.

Me Parcerolla olemme vertailleet markkinoinnin raportoinnin työkaluista erityisesti Google Data StudiotaTableauta ja Klipfoliota. Vertailu on toisinaan osoittautunut haastavaksi, sillä ohjelmistot ovat olleet melko tasaväkisiä. Kaikki ohjelmistot tarjoavat muun muassa reaaliaikaista dataa, minkä lisäksi raporteista voidaan muodostaa helppolukuisia. Palveluntarjoajat tarjoavat myös tukea erilaisissa ongelmatilanteissa.

Datalähteet

Datan yhdistäminen onnistuu eri ohjelmistoissa lähes yhtä hyvin. Klipfolio tarjoaa valmiina kaikki suosituimmat datalähteet, mutta myös Google Data Studiossa ja Tableaussa on laaja lista lähteitä.

Kustannus

Klipfolio ja Tableau maksavat käyttäjälleen, kun taas Google Data Studio on ilmainen. Data Studiossa on kuitenkin pieniä rajoitteita datan käytössä: esimerkiksi muuttujien määrä kuvaajissa on rajattu, kun taas toisissa ohjelmistoissa rajoitteita ei ole.

Käytettävyys

Tekijän näkökulmasta raporttien luominen on Kilpfoliossa kaikista haasteellisinta, ja se vaatii eniten opettelua. Tableau ja Google Data Studio taas ovat hieman helpompia omaksua. Kaikissa ohjelmistoissa raportit ovat täysin käyttäjän kustomoitavissa, mutta ohjelmistojen välillä on kuitenkin myös pieniä eroja.

Yksi dashboardien välinen ero on nopeus: Klipfoliossa ja Tableaussa suuret raportit, jotka sisältävät useita eri datalähteitä, lataavat raporttia jopa kohtuuttoman raskaasti. Sen sijaan Google Data Studiossa raportit latautuvat nopeasti.

Raportoinnin työkaluista tulee lopulta valita se, joka vastaa parhaiten omiin tarpeisiin ja mieltymyksiin. Meidän tarpeisiimme vastasi parhaiten juuri Googlen Data Studio, joka hurmasi sekä helppokäyttöisyydellään että ketteryydellään.

Digimarkkinoinnin dashboardien hyödyt

Markkinoinnin data voidaan kustomoida asiakkaiden toiveiden perusteella raportiksi yhdellä ja samalla ohjelmistolla, joka tarjoaa mahdollisuuden visualisoida markkinoinnin tuloksellisuutta.

Hyöty #1 – kustomoidut metriikat

Raportointia aloitettaessa on tärkeää sopia asiakkaan kanssa relevantit metriikat, jotka mittaavat liiketoimintaa. Hyvä nyrkkisääntö on valita KPI:t (key performance indicators) eli suorituskykymittarit.

Metriikoista kannattaa valita sellaiset, jotka löytyvät kaikista käytössä olevista markkinointikanavista. Samat metriikat helpottavat datan vertailua ja visualisoinnin toteutusta. Yleisesti käytettyjä ja useista eri kanavista löytyviä metriikoita ovat näyttökerrat, CPM (1000 näyttökerran hinta), klikkaukset, CPC (klikkauksen hinta), CTR (klikkausprosentti) ja mediakustannukset.

Hyöty #2 – kokonaiskuvan hahmottaminen

Yrityksillä on monesti käytössään useita eri markkinointikanavia ja siten myös analytiikkaohjelmistoja, mikä hankaloittaa kokonaiskuvan muodostamista. Pirstaloitunutta dataa on helpompi käsitellä, kun se voidaan visualisoida yhdessä ohjelmistossa, kuten Google Data Studiossa.

Hyöyty #3 – kustomoidut visualiikat

Google Data Studio tarjoaa datan visualisoimiseksi mahdollisuuden luoda kustomoituja graafeja. Tämän ansiosta dataa voidaan esimerkiksi yhdistellä eri datalähteistä ja esittää samassa kuvaajassa.

Alla oleva esimerkki havainnollistaa datan esittämistä samassa kuvaajassa kahdella erilaisella kuvaajatyypillä eli kolumneilla ja viivagraafilla. Kahden kuvaajan yhdistämisellä kommunikoidaan selkeästi eri asioista, kuten tuloksien kehityksestä suhteessa käytettyyn mediabudjettiin.

Kustomoitujen kuvaajien luominen vie hieman enemmän aikaa. Pidemmällä aikavälillä mitattuna on kuitenkin kannattavaa investoida kuvaajien kustomointiin; kerran tehty selkeä kuvaaja auttaa hahmottamaan kokonaiskuvaa tilanteen kehityksestä.

Hyöty #4 – reaaliaikaiset tulokset

Google Data Studion kaltaiset ohjelmistot mahdollistavat tilanteen seurannan reaaliajassa kuukausittaisten tilannekatsausten sijaan. Esimerkiksi nopeat muutokset verkkokaupassa vaativat jatkuvaa päivittäistä seurantaa, jotta muutoksiin voitaisiin reagoida mahdollisimman pian.

Reaaliaikainen data mahdollistaa myös ketterän päätöksenteon. Esimerkiksi markkinointibudjetin allokointia voidaan muuttaa eri markkinointikanavien välillä hyvinkin nopeasti. Dataan perustuvat päätökset vaativat kuitenkin siihen sopivaa yhtenevää ajatustapaa niin asiakkaalta kuin toimistolta. Parhaimmillaan raportoinnin kehitys ohjaa yritystä tekemään tulevaisuuden päätökset datan pohjalta.

Parcerolla automatisointi näkyy parantuneena työn laatuna, sillä lisäykset suunnittelun ja kommunikaation resursseihin saavat aikaan parempia työn lopputuloksia. Lisäksi automatisoinnin kautta on nähtävissä suuruuden ekonomiaa: kun asiakkaita on yli 50, pientenkin tehtävien automatisointi tuottaa yhteenlaskettuna suuria säästöjä ajankäytössä.

TOP5 löydöt ja opit

Automaattiset markkinoinnin dashboardit ovat vapauttaneet aikaa lisäarvoa tuottavaan työhön, kuten kampanjoiden optimointiin. On kuitenkin muistettava, että kaikkea ei voida automatisoida, ja loppujen lopuksi parhaat liiketoimintapäätökset ovat ihmisten tekemiä.

Investointi automaattisiin raportteihin on tuottanut muun muassa seuraavia tuloksia:

  1. Läpinäkyvyys – Asiakkailla on mahdollisuus tarkistaa 24/7 kampanjoiden sujuminen.
  2. Avoin kommunikaatio – Heikkoja tuloksia ei piilotella, koska samat KPI:t ovat seurannassa myös kuukausitasolla.
  3. Tavoitekeskeisyys – Liiketoiminnan kannalta kriittiset metriikat ovat käytössä markkinointikampanjoiden optimoimiseksi.
  4. Kokonaiskuva – Kaikki data on yhdessä paikassa kokonaisuuden hahmottamiseksi.
  5. Datalähtöinen ajattelutapa – Tavoitteena on organisaatiotasolla tehdä enemmän dataan perustuvia päätöksiä.

Kysy apua kokeneelta kumppanilta