Tietosuoja­seloste

Parcero Marketing Partners Oy:n Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Parcero Marketing Partners Oy,
y-tunnus: 2495844-0
Ajurinkatu 2, 3. krs. 20100 Turku

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Antti Jokela
Puh. 050 362 1744

Tietosuojasta vastaava henkilö

Tietosuojasta vastaavana Parcero Marketing Partners Oy:ssä toimii Antti Jokela:
antti.jokela@parcero.fi, 050 362 1744.

Rekisterin nimi

Parcero Marketing Partners Oy:n Asiakas- ja markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Rekisteriin kerätään tietoja elektronisesti ja asiakkaiden sekä sidosryhmien suostumuksella. Suostumukset on kerättyasiakkailta ja sidosryhmiltä erillisellä kaavakkeella, jossa on heidän totuudenmukainen ja aitoon suostumukseen perustuva suostumuksen anto. Tietoja kerätään asiakassuhteen ylläpitoa sekä markkinointitoimenpiteitä varten.

Asiakasta on tiedotettu profiloinnista, personoidusta markkinoinnista ja asiakkaalle on tehty selväksi, että hän voi koska tahansa peruuttaa tämän suostumuksen, jolloin profilointi lopetetaan välittömästi. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu. Henkilötietoja kerätään vain ennalta sovitulla tavalla, joka on tehty asiakkaille ja sidosryhmille selväksi ennen tietojen keräämistä ja heiltä on kerätty suostumus tietojen keräämistä ja käsittelyävarten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Parcero Marketing Partners Oy:n asiakkaiden ja sidosryhmien henkilötietoja, joita ovat tai voivat olla etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, profilointiin ja hyödykkeiden käyttöön liittyviä indikaattoritietoja, kuten internetsivuilla käytettävien cookiesien keräämät tiedot, sekä asiakkaiden ja sidosryhmien itse Parcero MarketingPartners Oy:lle tiedoksi antamaa tietoa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Parcero Marketing Partners Oy on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietojakolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Parcero Marketing Partners Oy:n kumppaneille. Parcero Marketing Partners Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedotosoitetulle osapuolelle Parcero Marketing Partners Oy:n markkinointitoimenpiteitä varten, tai jos asianomainen pyytää Parcero Marketing Partners Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Parcero Marketing Partners Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Parcero Marketing Partners Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.

Tietojen siirto kolmanteen maahan (ETA-alueen ulkopuolelle) tai kansainväliselle järjestölle

Parcero Marketing Partners Oy on tehnyt päätöksen olla siirtämättä Parcero Marketing PartnersOy:n hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. Parcero Marketing Partners Oy luovuttaa yksittäistapauksessa tiedot kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle, jos asiakas tai sidosryhmä on tähän tarkoitukseen antanut ParceroMarketing Partners Oy:lle mandaatin toimia edellä mainitulla tavalla ja Parcero Marketing PartnersOy on yhdessä tietosuojavastaavan sekä Suomen tietosuojaviranomaisen kanssa suorittanut riskiperusteiden ja laatujärjestelmän arvioinnin kolmannen maan tietoturvatason todellisesta tasosta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Parcero Marketing Partners Oy suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilörekisterinperustuen riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojavastaava osallistuu riskien arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestätietojen suojaamisen osalta, jota Parcero Marketing Partners Oy noudattaa. Parcero MarketingPartners Oy ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnollisetsekä tietotekniset vaatimukset.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Ajurinkatu 2, 3. krs. 20100 Turku.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseäänkoskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojasta vastaava henkilö johtaa toimenpiteen käsittelyä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myösoikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Parcero Marketing Partners Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Parcero Marketing Partners Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Parcero Marketing Partners Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 21.9.2020.