Parcero Marketing Partners Oy:n Asiakas- ja
markkinointirekisterin tietosuojaseloste

 

1 Rekisterinpitäjä

Parcero Marketing Partners Oy, y-tunnus: 2495844-0
Ajurinkatu 2, 3. krs. 20100 Turku

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Antti Jokela
050 362 1744

3 Tietosuojasta vastaava henkilö

Tietosuojasta vastaavana Parcero Marketing Partners Oy:ssä toimii Antti Jokela
antti.jokela@parcero.fi 050 362 1744.

4 Rekisterin nimi

Parcero Marketing Partners Oy:n Asiakas- ja markkinointirekisteri.

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Rekisteriin kerätään
tietoja elektronisesti ja asiakkaiden sekä sidosryhmien suostumuksella. Suostumukset on kerätty
asiakkailta ja sidosryhmiltä erillisellä kaavakkeella, jossa on heidän totuudenmukainen ja aitoon
suostumukseen perustuva suostumuksen anto. Tietoja kerätään asiakassuhteen ylläpitoa sekä
markkinointitoimenpiteitä varten.

Asiakasta on tiedotettu profiloinnista, personoidusta markkinoinnista ja asiakkaalle on tehty
selväksi, että hän voi koska tahansa peruuttaa tämän suostumuksen, jolloin profilointi lopetetaan
välittömästi. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään
tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.
Henkilötietoja kerätään vain ennalta sovitulla tavalla, joka on tehty asiakkaille ja sidosryhmille
selväksi ennen tietojen keräämistä ja heiltä on kerätty suostumus tietojen keräämistä ja käsittelyä
varten.

6 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Parcero Marketing Partners Oy:n asiakkaiden ja sidosryhmien
henkilötietoja, joita ovat tai voivat olla etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero,
profilointiin ja hyödykkeiden käyttöön liittyviä indikaattoritietoja, kuten internetsivuilla
käytettävien cookiesien keräämät tiedot, sekä asiakkaiden ja sidosryhmien itse Parcero Marketing
Partners Oy:lle tiedoksi antamaa tietoa.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Parcero Marketing Partners Oy on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja
kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Parcero Marketing Partners Oy:n kumppaneille.
Parcero Marketing Partners Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot
osoitetulle osapuolelle Parcero Marketing Partners Oy:n markkinointitoimenpiteitä varten, tai jos
asianomainen pyytää Parcero Marketing Partners Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos
lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Parcero Marketing Partners Oy:tä
luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Parcero Marketing Partners Oy:n hallussa olevasta
tietokannasta.

8 Tietojen siirto kolmanteen maahan (ETA-alueen ulkopuolelle) tai kansainväliselle järjestölle

Parcero Marketing Partners Oy on tehnyt päätöksen olla siirtämättä Parcero Marketing Partners
Oy:n hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle.
Parcero Marketing Partners Oy luovuttaa yksittäistapauksessa tiedot kolmansiin maihin tai
kansainväliselle järjestölle, jos asiakas tai sidosryhmä on tähän tarkoitukseen antanut Parcero
Marketing Partners Oy:lle mandaatin toimia edellä mainitulla tavalla ja Parcero Marketing Partners
Oy on yhdessä tietosuojavastaavan sekä Suomen tietosuojaviranomaisen kanssa suorittanut
riskiperusteiden ja laatujärjestelmän arvioinnin kolmannen maan tietoturvatason todellisesta tasosta.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Parcero Marketing Partners Oy suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilörekisterin
perustuen riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojavastaava
osallistuu riskien arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestä
tietojen suojaamisen osalta, jota Parcero Marketing Partners Oy noudattaa. Parcero Marketing
Partners Oy ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset
sekä tietotekniset vaatimukset.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa
itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja
allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Ajurinkatu 2, 3. krs. 20100 Turku.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä.
Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja
ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään
koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojasta vastaava henkilö johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös
oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle,
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä,
automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

13 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Parcero Marketing Partners Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole
enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Parcero
Marketing Partners Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun
tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa
määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää
Parcero Marketing Partners Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta
turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

14 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 21.9.2020.