06.09.2022

Vaikuttaja­markkinointia vastuullisesti

Eveliina
Nygrén

Eve on digimarkkinoinnin asiantuntija, joka innostuu numeroiden takaa löytyvien insightien kaivelusta ja tulosten tekemisestä asiakkaille. Vastuullisen liiketoiminnan ja markkinoinnin puolestapuhuja. Kanavoi sisäistä eläkeläistään vapaa-ajalla kesät purjehtien ja talvet neuloen.

Miten vaikuttajamarkkinointia tehdään vastuullisesti? Hyvällä yhteistyöllä, avoimella kommunikaatiolla ja läpinäkyvyyden periaatteella.

Vaikuttajamarkkinoinnin merkitys korostuu vuosi vuodelta ja yritykset panostavat yhä enemmän markkinoinnissaan vaikuttajien kanssa tehtäviin yhteistöihin. Kuluttajat kokevat yhä useammin sosiaalisen median kanavat uutislähteinä ja vaikuttajamarkkinoinnin suuren suosion myötä myös vaikuttajien sisällöillä on merkittävä rooli vastuullisessa viestinnässä. Siksi siis vastuullinen viestintä sekä vastuullisuudesta viestiminen on äärimmäisen tärkeää myös vaikuttajamarkkinoinnissa.

Vaikuttajilla on käsissään paljon valtaa siihen, minkälaisen linssin läpi tätä maailmaa katsomme – ja miten se vaikuttaa muun muassa nuoriin somekäyttäjiin ja muihin erityisen haavoittuviin ihmisryhmiin.

Vaikuttajamarkkinointi kasvattaa suosiotaan, mutta on Suomen markkinoilla vielä suhteellisen uutta, ja vaikuttajamarkkinointia koskevat ohjeistukset elävätkin jatkuvasti alan kehittyessä. Toisinaan tulkinnanvaraisiksi jäävien ohjeistusten vuoksi esimerkiksi mainonnan eettinen neuvosto saa nykyisin vuosittain paljon juuri vaikuttajamarkkinointia koskevia valituksia liittyen muun muassa markkinoinnin tunnistettavuuteen.

Medialukutaitoa vaaditaan niin kuluttajilta kuin tuottajiltakin. Suurelle osalle vaikuttajista ja asiakkaista pelisäännöt ovat selkeitä, mutta jonkun on huolehdittava siitä, ettei ole edes pienintä mahdollisuutta väärinkäsitysten syntymiselle – enter Parcero!

Vaikuttajamarkkinointi on monen tekijän takana

Markkinointitoimistot eivät toimi tyhjiössä: olemme osa suurempaa verkostoa, ja yhteistyötä tehdään monien eri tahojen kanssa. Lisäksi tuottamamme kampanjat päätyvät tuhansien ihmisten nähtäväksi päivittäin.

Palvelukeskeisellä toimialalla vastuullisten toimintatapojen ytimessä onkin muun muassa se, miten töitä eri tahojen kanssa tehdään – olemme kirjoittaneet aiemmin myös siitä, miten vastuulliset arvot heijastuvat suoraan asiakastyöhömme. Tärkeää on huomioida, miten toimintamme vaikuttaa erilaisiin sidosryhmiimme, eli muun muassa yhteistyökumppaneihimme ja kuluttajiin suuremmassa mittakaavassa.

Vaikuttajamarkkinoinnin voidaan nähdä koskevan useita eri sidosryhmiä:

 • Markkinoija eli asiakkaamme, jonka tuotetta tai palvelua markkinoidaan
 • Vaikuttajat, jotka tuottavat sosiaaliseen mediaan sisällöt
 • Lainsäädäntö, joka määrittää pelisäännöt, sekä erilaiset itsesääntelyelimet, jotka asettavat tarkemmat ohjeet niiden noudattamiseen (esimerkiksi ICC:n markkinoinnin eettiset ohjeet)
 • Kuluttajat ja kuluttajaryhmät, joille halutaan markkinoida

Markkinointi perustuu rehellisyyteen, oikeudenmukaisuuteen ja vastuuseen. Markkinointiviestinnässä tulee pysyä totuudessa ja sen lisäksi viestiä avoimesti ja selkeästi. Vastuullisesta yhteistyöstä on vastuussa niin vaikuttaja kuin yrityskin. Siksi olemme kehittäneet vaikuttajamarkkinointipalveluamme mahdollisimman laadukkaaksi kaikkien sidosryhmien kannalta.

Eettiset ohjeet ja pelisäännöt koskevat Parceron asiakkaita, vaikuttajia, kuluttajia ja Parceroa.

Miten vastuullisuus näkyy eri sidosryhmiemme osalta?

Asiakasyritykset

Meille on ensisijaisen tärkeää, että vaikuttajamarkkinoinnin toimintatavat työn tilannutta asiakasta kohtaan ovat selkeät ja yhteistyö läpinäkyvää. Siksi olemmekin määritelleet selkeän prosessin vaikuttajamarkkinointiin, jota räätälöimme asiakas- ja brändikohtaisesti. Läpinäkyvyys ja aitous ovat meille tärkeitä piirteitä vastuullisessa yhteistyössä. 

Kartoitamme aina brändille sopivimmat vaikuttajat yhteistyössä brändin kanssa ja tarkistamme aina kaikki vaikuttajien sisällöt ennen julkaisua, jotta voimme taata, että ne ovat brändin sekä yleisten vallitsevien ohjeistusten mukaisia. Opastamme myös asiakkaitamme tekemään vaikuttajamarkkinointia vastuullisesti – tämä koskee myös esimerkiksi vaikuttajan asianmukaista palkkiota yhteistyöstä. 

Vaikuttajat

Me odotamme yhteistyöltä aina vastuullista viestintää. Esimerkiksi kaupalliset yhteistyömerkinnät tulee merkitä selkeästi kaikissa yhteistöissä, mikä on linjattu myös kuluttajansuojalaissa. Tämän lisäksi pidämme huolen, että viestintä on rehellistä ja oikeudenmukaista niin kuluttajaa kuin kaupallisen yhteistyön tilannutta yritystä kohtaan. Toimimme mahdollisimman läpinäkyvästi myös vaikuttajan suuntaan ja pyrimme aina asianmukaiseen korvaukseen – myös aloittelevien vaikuttajien kohdalla, jotka eivät välttämättä osaa vielä hinnoitella työtään.

Pyrimme helpottamaan vaikuttajan työtä antamalla selkeän briefin yhteistyöstä ja asiakkaan toiveista, mutta lopulta luotamme myös vaikuttajien omaan näkemykseen ja annamme tilaa luovuudelle. Vaikuttajat itse tuntevat kohdeyleisönsä parhaiten, minkä vuoksi näemme, että on tärkeää antaa vaikuttajien tehdä lähtökohtaisesti aina itsensä näköistä sisältöä.

Kaikkien vaikuttajien kanssa teemme kirjallisen sopimuksen ja toimimme tukena koko yhteistyön ajan, jotta yhteistyö toimii molempiin suuntiin mahdollisimman vaivattomasti. Ohjeistamme vaikuttajia tarvittaessa myös lainsäädäntöön liittyvissä seikoissa.

Kuluttajat

Kaikessa mainonnassa, kuten myös vaikuttajamarkkinoinnissa, läpinäkyvyys ja aitous kuluttajien suuntaan on äärimmäisen tärkeää. Vaikuttajien vastuu on noussut pinnalle useaan otteeseen kuluttajien puolesta. Keskustelua on herättänyt niin vastuulliset yhteistyöt kuin kuvien ja videoiden muokkaus.

Sosiaalisen median on moneen otteeseen todettu aiheuttavan erityisesti nuorille haitallisia ulkonäköpaineita, johon vaikuttavat muun muassa nykyisin hyvinkin helposti saatavilla olevat kauneusfiltterit ja kuvanmuokkaussovellukset, joilla omien piirteiden muuttaminen käy helposti. Kuitenkin erityisen haavoittuville kuluttajaryhmien, kuten lasten tai teinien voi olla vaikeaa tunnistaa muokattuja kuvia, jolloin kuvat saattavat vääristää heidän käsityksiään myös omasta itsestään.

Osa yrityksistä on jo avoimesti kieltäytynyt tekemästä yhteistyötä vaikuttajien kanssa, jotka muokkaavat huomattavasti ulkonäköään ja vartaloaan sosiaalisessa mediassa. Me ohjeistamme vaikuttajia toimimaan vastuullisesti myös kuvanmuokkauksessa, ja pyrimme aktiivisesti käymään keskustelua yhteistyökumppaniemme kanssa aiheesta.

Vaikuttajamarkkinoinnin tulevaisuus

Tiivistäen, koemme erittäin tärkeäksi, että kehitämme yhdessä asiakkaidemme ja vaikuttajien kanssa alaa vastuullisemmaksi ja läpinäkyvämmäksi, jotta voimme kaikki nauttia eettisestä ja rehellisestä vaikuttajamarkkinoinnista. Myös tässä asiassa pyrimme arvojemme mukaiseen jatkuvaan kehittymiseen: yhteiskunnallinen keskustelu ja arvot ovat jatkuvassa murroksessa, minkä vuoksi pyrimme aktiivisesti päivittämään omaa osaamistamme ja ymmärrystämme vastuullisista toimintatavoista.

Parceron muistilista vastuullisesti tuotettuun vaikuttajamarkkinointiin

 • Asiakkaan ymmärryksen lisääminen vaikuttajamarkkinoinnista ja läpinäkyvä, vakioitu vaikuttajamarkkinoinnin prosessi
 • Asiakkaalle valikoidaan aina parhaiten brändiin sopivat vaikuttajat, sisällön laadunvalvonta ennen kampanjoiden julkaisua
 • Tulosten läpinäkyvä raportointi asiakkaalle, tulosten puolueeton analysointi ja kehitysehdotukset
 • Vaikuttajamarkkinoinnin oikeudellisten lähtökohtien ja eettisten ohjeistojen noudattaminen ja niiden toteutumisen valvonta läpi tuotantoprosessin
 • Vaikuttajien kanssa solmitaan aina kirjalliset sopimukset ja tarjotaan asiallinen palkkio työstä
 • Vaikuttajien kattava briefaus ja tukeminen sisällöntuotannossa
 • Vaikuttajamarkkinoinnin tuotantojen läpinäkyvyys ja aitouden merkitys – huomioimme kampanjasuunnittelussa erilaiset kuluttajaryhmät ja laajemmassa kuvassa markkinoinnin vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan ja kuluttajien arvoihin

Jos kaipaat apua vastuullisessa vaikuttajamarkkinoinnissa, autamme mielellämme!

Lähteitä ja lisäluettavaa:

Malmelin & Wilenius: Välittäjät. Vastuullisen viestinnän tulevaisuus. Gaudeamus 2008.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa.

The Drum (2022): Ogilvy will no longer work with influencers who edit their bodies or faces with ads. WARC (2022): What’s real? What’s safe? How teenagers see online advertising.

Kiinnostuitko?