13.06.2024

Brändiuudistus antaa vauhtia liiketoimintaan

Johanna
Muukkonen

Johanna Muukkonen on Parceron osakas ja projektijohtaja, joka nauttii brändiuudistusten suunnittelusta ja projektijohdosta sekä uusien näkökulmien löytämisestä. Parasta on, kun saamme asiakkaamme innostumaan omasta brändistään, syventämään brändin merkitystä yritystoiminnalle ja löytämään siitä uusia ulottuvuuksia. 

Vahva brändi on keskeinen osa yrityksen menestyksen varmistamista nykypäivän kilpailuympäristössä. Jos brändi on aikansa elänyt, se saadaan eloon brändiuudistuksella, mikä auttaa yritystäsi pysymään relevanttina, houkuttelevana ja erottumaan kilpailijoistaan. 

Brändin muistettavuus ja erottuminen muista on keskeinen tekijä, koska se auttaa luomaan vahvan markkina-aseman, lisäämään asiakasuskollisuutta ja parantamaan yrityksen taloudellista suorituskykyä. Parceron kanssa et vain muotoile brändiä uusiksi, vaan saat eheän putken aina kohderyhmäymmärryksestä kaupallisesti menestyvään markkinointiviestintään.

Brändiuudistus on investointi yrityksesi tulevaisuuteen

Mitä brändiuudistus tarkoittaa?

Brändiuudistus on strateginen ja monivaiheinen prosessi, joka voi olla tarpeen monista eri syistä, kuten liiketoiminnan muutokset, markkinatrendien kehitys, kilpailutilanne tai halu tavoittaa uusia kohderyhmiä. Tärkeintä on, että brändiuudistus on johdonmukainen ja tukee yrityksen pitkän aikavälin tavoitteita. Se voi sisältää laajempia strategisia muutoksia tai olla päivitys viesteihin, logoon, väreihin ja typografiaan. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan päivitystarpeet. 

Nykytila-analyysi antaa kehittämisen suunnan

Brändin uudistustarpeet tehdään näkyviksi nykytila-analyysissä, jossa arvioidaan nykyisen brändin vahvuuksia ja kehityskohteita. Useimmiten tämä toteutetaan haastattelemalla yrityksen johtoa, nykyisiä asiakkaita ja muita olennaisia sidosryhmiä ja tekemällä haastattelujen pohjalta olettamia kehityssuunnista, jotka validoidaan yrityksen kohderyhmillä. Nykytila-analyysi sisältää myös kilpailija-analyysin sekä kohderyhmien ja markkinasegmenttien tutkimisen. Nykytila-analyysi voidaan myös pohjata olemassa olevaan tutkimusdataan, mikäli se on riittävän tuoretta ja sitä on kerätty monipuolisesti. Esimerkiksi jatkuvat Brand tracking -tutkimukset voivat antaa riittävän pohjan brändin kehittämiselle. 

Brändin uudistaminen aloitetaan brändistrategian määrittelystä

Nykytila-analyysista saatujen suuntaviivojen sekä yrityksen liiketoimintastrategian, vision ja tavoitteiden pohjalta rakennetaan brändistrategia. Ensimmäiseksi keskitytään brändin arvojen, tavoitteiden, kohderyhmien ja ydinviestin määrittelyyn. Ydinviesti kiteyttää sen kaikkein olennaisimman, joka yrityksestä halutaan muistettavan. Valokuitunen on esimerkki onnistuneesta ydinviestin suunnittelusta.

Toteutimme Valokuituselle brändiuudistuksen, ja ydinviestiksi valikoitui “Vapaus valita”, mihin on kiteytynyt kaikki Valokuitusen tekemä markkinointi brändiuudistuksen jälkeen. Valokuitunen takaa kuluttajalle vapauden valita ja kilpailuttaa eri nettiliittymiä, eikä kuluttajan tarvitse sitoutua etukäteen tiettyyn liittymään tai vain yhteen palveluntarjoajaan. Tässä ajassa vapaus valita on ollut äärimmäisen vahva viesti ja antanut mahdollisuuksia monenlaisiin luoviin toteutuksiin. Tutustu tarkemmin Valokuitusen brändiuudistukseen.

Brändin arvot ovat yrityksen toiminnan ja viestinnän perusta. Ne kertovat asiakkaille, mihin yritys uskoo ja mitä se edustaa. Nykytilakartoituksen pohjalta luotu kohderyhmäymmärrys auttaa linjaamaan brändistrategiaan myös oikeat viestintäkanavat ja -tyylit. Lisäksi määritellään, miten arvoja ja brändin viestejä tuodaan esiin eri kanavissa ja tilanteissa.

Uuden brändi-identiteetin muotoilu: miten brändille löydetään yhdessä oikea suunta?

Brändi-identiteetti tarkoittaa yrityksen tai organisaation erottuvaa visuaalista, verbaalista ja kulttuurista ilmettä, joka muodostaa sen kokonaiskuvan ja persoonallisuuden markkinoilla. Se on se, miten yritys haluaa tulla nähdyksi ja koetuksi asiakkaidensa, työntekijöidensä ja muiden sidosryhmiensä silmissä. Määrittelemme siis yrityksen erottuvuustekijät sekä keskitymme brändin positioinnin selkeyttämiseen markkinoilla.

Brändi-identiteetti koostuu visuaalisista ja viestinnällisistä elementeistä, jotka yhdessä luovat kokonaiskuvan yrityksestä. Näitä ovat muun muassa logo, värit, graafiset elementit, typografia sekä kuva- ja äänimaailman luominen. Viestinnällisesti määritellään viestintälinjat ja tone of voice sekä linjataan, millä tavalla yrityksen tarina jalkautetaan eri kanaviin, kuten sosiaaliseen mediaan, verkkosivuille tai mainontaan. 

Yhteisöllinen brändityöprosessi osallistaa työntekijöitä 

Parceron brändityöprosessi on tarvittaessa yhteisöllinen ja mahdollistaa isommankin ryhmän osallistumisen yhteiskehittämiseen. Erityisesti brändi-identiteetin muotoiluun liittyviä työpajoja on kehuttu innostaviksi, koska kaikki osallistujat pääsevät vaikuttamaan lopputulokseen ammattitaitoisten suunnitteljoidemme johdattelemana.

Käytämme digitaalisia yhteistyöskentelyalustoja, joissa erilaisten tyylien, kuvien ja värien välillä voidaan tehdä äänestyksiä ja muodostaa niistä uusia linjoja uudistettavalle brändille. Pystymme myös jakamaan ihmisiä ryhmiin, jolloin myös pienempien ryhmien, kuten  liiketoimintayksiköiden tai työntekijäryhmien näkemysten koostaminen onnistuu osana yhteistyöskentelyä. 

On tärkeää, että työntekijät pääsevät vaikuttamaan brändiuudistukseen, koska näin myös sopeutuminen muutokseen helpottuu. Lue lisää, miten ammattimaisesti johdettu brändityöprosessi sitouttaa työntekijät alusta alkaen muutokseen.

Onnistunut brändiuudistus antaa pohjan kaupalliseen menestykseen 

Me Parcerolla emme tee brändiuudistusta vain kauniisti koostetuksi brändiohjeistukseksi, vaan tahtotilamme on tehdä kaupallisesti menestyviä brändejä. Asiakkaamme antavat paljon kiitosta siitä, että brändityöprosessimme kattaa koko prosessin brändiuudistuksesta konseptointiin ja markkinointimateriaalien tuottamiseen. Lue lisää Parceron tavasta tehdä brändiuudistus.

Brändiuudistuksen läpivieminen kaikkiin kosketuspisteisiin on iso työ ja autamme asiakkaitamme varmistamaan markkinointi- ja lanseeraussuunnitelmalla, että jalkautus onnistuu jouhevasti ja uudistettu brändi näkyy yrityksen toimitiloissa, nettisivuilla, autoissa, myyntimateriaaleissa sekä kaikessa viestinnässä. Olennaista on myös sisäisen viestinnän ja koulutuksen varmistaminen, jotta kaikki työntekijät osaavat hyödyntää uutta brändiä. Renoa on esimerkki onnistuneesta brändiuudistuksesta ja lanseerauksesta.

Renoa on Suomen suurin omakotitalojen ja taloyhtiöiden korjausrakentamiseen erikoistunut asiantuntijayritys, joka halusi yhdistää eri yritysnimillä toimivat liiketoiminnot saman brändinimen alle. Suunnittelimme brändiuudistuksen ja toteutimme brändin lanseerausmateriaalit, joiden myötä omakotitaloasujille on tarjoiltu korjausrakentamisen myötä kotimielenrauhaa jo kolme vuotta. Hyvin tehdyt lanseerausmateriaalit kantavat läpi vuosien ja kannattelevat haasteellisempienkin aikojen yli. Lue lisää Renoan upeasta brändiuudistuksesta.

Yhteistyö Parceron kanssa oli helppoa ja mutkatonta. Työ eteni tasaisesti aikataulussa tarkan suunnitelman mukaan ja matkan varrella nousseet toiveet istutettiin ketterästi osaksi kokonaisuutta. Erityisesti kiitosta ansaitsee huolellisesti tehty pohjatyö ja sen myötä syntyneet luovat ratkaisut sekä sisäisten sidosryhmien vahva sitouttaminen projektin eri vaiheissa.

ANU JÄKKÖ

BRAND MANAGER
RENOA GROUP OY

Brändin rakentaminen on pitkäjänteistä työtä

Brändiuudistuksen vaikutusten seuranta ja analysointi on syytä suunnitella perusteellisesti, koska brändin uudistaminen on aina iso taloudellinen investointi, erityisesti mikäli ulkoisia muutoksia toteutetaan. On tärkeää kerätä asiakaspalautteita uudistuksen jälkeen ja seurata keskeisten liiketoimintamittareiden kehittymistä. Jatkuva tiedonkeruu, analysointi ja kehittäminen ovat osa myös brändin uudistusta.

10 syytä brändin uudistamiseen tai päivittämiseen 

Tarve brändin uudistamiselle tai päivittämiselle voidaan tunnistaa useiden merkkien ja indikaattorien perusteella. Ota yhteyttä, jos yksikin näistä täyttyy:

 1. Markkinatutkimus ja asiakaspalaute:
  • Jos asiakastutkimukset tai -palautteet osoittavat, että brändisi ei enää resonoi kohdeyleisön kanssa, se voi olla merkki siitä, että brändi kaipaa päivitystä.
 2. Kilpailija-analyysi:
  • Jos kilpailijat ovat päivittäneet brändinsä ja onnistuneet erottumaan selvästi markkinoilla, se voi olla signaali siitä, että myös sinun brändisi tarvitsee uudistusta pysyäkseen kilpailukykyisenä.
 3. Muuttuvat markkinatrendit:
  • Markkinatrendit ja kuluttajien mieltymykset voivat muuttua ajan myötä. Jos nykyinen brändisi ei heijasta näitä muutoksia, on aika harkita uudistusta.
 4. Yrityksen strategiset muutokset:
  • Jos yrityksesi on laajentunut uusille markkinoille, kehittänyt uusia tuotteita tai palveluita tai muuttanut liiketoimintamalliaan, brändin päivittäminen voi olla tarpeen, jotta se vastaa uutta suuntaa.
 5. Vanhahtava visuaalinen ilme:
  • Jos brändisi visuaalinen ilme näyttää vanhentuneelta tai ei enää vastaa nykyaikaisia standardeja, uudistus voi tuoda tuoreutta ja ajanmukaisuutta.
 6. Epäkonsistentti brändi-ilme:
  • Jos brändisi ilme ja viesti ovat epäjohdonmukaisia eri kosketuspisteissä, uudistaminen voi auttaa luomaan yhtenäisyyttä ja selkeyttä.
 7. Heikko bränditunnettuus tai -mielikuva:
  • Jos brändisi tunnettuus tai mielikuva on heikko tai negatiivinen, brändin uudistaminen voi parantaa sen asemaa markkinoilla.

Haluatko kuulla lisää?

TILAA UUTIS­KIRJE!

Markkinoinnin ammattilaisilta ammattilaisille inspiraatiota suoraan sähköpostilla.

Lue lisää  Tietosuojasta. Voit lopettaa tilauksen koska tahansa.